Welcome 2019

Godt nytt år til alle våre følgere! Vi har hatt en hektisk start på 2019 og en kjedelig periode for Draco med jentene som har overlappet hverandre i løp i hele 6 uker. Ikke uvanelig for tisper som bor sammen. Thalia trodde jeg skulle komme i løp mer mot slutten av januar, men som skrevet over sluttet hun seg til gjengen som medførte at vi måtte kaste oss rundt i romjulen for øyelysning i og med at vi hadde tenkt til å parre henne og at hennes øyenlysning time først var i januar. Heldigvis fant vi en øyelyser på jobb i romjulen, men å få henne parret skulle vise seg å ikke være så lett med helligdagstengt på klinikker og hannhund et stykke unna. Vi fikk tatt progesteron prøve 2 nyttårsdag som viste at hun måtte parres samme dag noe som viste seg vanskelig da hannhund som sagt var et stykke unna. Vi måtte derfor bite i det sure eple og innse nok en gang at det ikke blir valper med det første.

Som nevnt i forrige oppdatering har vi gjort blodprøve utredning på Thalia i forhold til at hun ikke har tatt seg tidligere, og vi har fått bekreftet normale verdier. Vi er veldig lettet. Med bakgrunn i siste progesteron blodprøve mot forrige lurer jeg på om hun stiger raskere enn normalt, og at det er derfor ikke det har blitt noe? Ikke lett å vite, men kan være interessant å gjøre flere progsteron prøver ved neste løp. Da håper vi jo selvsagt at det tidmessig passer bedre og at vi får valper tidlig høst.

49946979_1200271350122827_4336665389720141824_n

Vakre Thalia

Vi planlegger også valper på Java som ble 2 år den 30 januar. Det blir veldig spennende! Hun står nå for det norske championatet og vi håper på at vi kommer i mål med noen flere championater før hun skal bli mor. 

Calista håper vi også kan få valper snart. Hun er klar i forhold til alle helsesjekker, men vi har avventet litt. Mulig mot slutten av 2019. Hun mangler nå bare ett CACIB for å bli internasjonal champion som sin mor, og det frister å få det på plass før hun blir mamma. 

Ellers var 2018 et fantastisk år i ringen for mine hunder. Java og Calista har vært spesielt aktive i ringen og Fancy har også kommet med noen ganger som veteran. Java ble rasevinner 2018 på NKK utstillinger, 2 plass på mestvinnende listen og Fancy mestvinnende veteran 2018. Java ble også BIG 4 på nasjonal utstilling i januar 2018, plasserte seg som nr 4 av 8 vakre unghund tisper på World Dog Show i Amsterdam i august og Nordisk vinner tittel i november. Kunne ikke vært mer stolt og hun har utviklet seg så fint. Calista har gjort det helt nydelig, og fikk sitt velfortjente CERT for svenskt championat i august. Hun har mange gode coton kvaliteter og vi håper å komme i mål med C.I.B tittel ila 2019. Kanskje et championat til eller to?

48919315_10157052095697664_2384538913294254080_n

 Fancy

Happy new year to all our followers! We have had a busy start to 2019 and a boring period for Draco with the girls who have overlapped each other in heat for 6 weeks. Not uncommon for females living together. Thalia thought I was going to be in heat towards the end of January, but as written above, she joined the gang which meant that we had to throw ourselves around during Christmas for a eye check as we were going to mate her and that her eye check first was booked in January. Luckily, we found a veterinarian on work during Christmas, but getting her mated would not be so easy with clinics holiday closed and the male a distance away. We got the progesterone sample January 2 which showed that she had to be mated the same day which proved difficult when the male dog was a distance away. We therefore have to wait for puppies again. 

As mentioned in the previous update, we have done a blood test on Thalia in relation to the fact that she has not been pregnant earlier and luckily we can confirmed normal values. We are very relieved. Based on the latest progesterone blood test against the previous one, I wonder if she rises faster than normal?  Not easy to know, but may be interesting to do several progsteron tests at the next heat. Then of course we hope that it fits better in time and that we will have puppies in the early fall.

We also plan puppies on Java who turned 2 years old on January 30th. It will be very exciting! She now ready for the Norwegian champion title, and we hope that we will finish with some more champion titles before she will become a mother.

We hope Calista will be with puppies end of 2019. She has done all health checks, but we have been waiting a little. She only needs one CACIB to become an international champion as her mother, and it is tempting to get it in place before she becomes a mom.

Otherwise, 2018 was a great year in the ring for my dogs. Java and Calista have been particularly active in the ring and Fancy has also been showed as a veteran. Java became NKK breed winner 2018, 2 place on the most winning conton in Norway list and Fancy most winning veteran in Norway 2018. Java also became BIG 4 at the national show in January 2018, placed herself as No. 4 out of 8 beautiful young females at the World Dog Show in Amsterdam in August and Nordic winner title in November. Couldn't have been more proud and she has developed so well. Calista has also been a star during 2018, and got her well-deserved CAC for Swedish champion title in August. She has many good coton qualities and we hope to finish with C.I.B title during 2019. Maybe a champion title more or two?

47322802_10157008037917664_6335779615818121216_n

Java


Update...

Det er en hel evighet siden jeg oppdaterte sist, og det har skjedd en hel del. Vi har vært rundt i norden på utstilling, på WDS i Amsterdam i august og dagene bare flyr. Det er vanskelig å finne tid til å oppdatere hjemmesiden mellom fulltidsjobb, kronisk sykdom, hektiske helger og 5 hunder i fullpels som krever sitt stell, men håper dere kan bære over med meg.

Ila vår og sommer har vi fått 2 nye veteraner i våre kennel, Fancy og Draco. Fancy har allerede vært ute å vist seg i veteranringen som gikk kjempe bra. Draco er vi litt usikre på om vi skal ta ut eller klippe ned. Jeg er jo mest fan av å holde dem i fullpels og han har ikke den vanskeligste coton pelsen, men vi får se. 

35643645_10156585265352664_262696718267580416_n

Fancy 8 år/years

Vi har også kjempet oss igjennom x-antall reserve cert i Sverige i våres og sommer før vi endelig fikk det etterlengtede siste cert for Calsitas svenske championat. Vi er veldig stolt. 

Vi hadde håpet på valper neste uke, men det viser seg at Thalia har gått tom igjen. Super frustrende og kjedelig, men jeg har bestemt meg for å gjøre en utredning på det. Hun har mange gode coton kvaliteter, så syns det er synd å ta henne ut av avluten å ha gjort en utredning. Vi vet jo at timing ved sist parring var perfekt.... Det blir en utvidet blodprøve neste uke, også må vi ta kontakt med reproduksjon når hun løper igjen neste år for blodprøve, ultralyd og bakterieprøve. Vi håper jo selvsagt at det ikke er noe alvorlig og at det kan behandles. Vi vil derfor ikke ha kull før tidligst vår 2019. 

28279743_10156281864322664_682860721567985518_n

Java har også rukket å bli en voksen dame. Hun har blitt øyelyst og patella sjekket, og er fri. Hun er derfor klar for avl, men vi må avvente til hun har blitt 2 år. Hun gjør det også strålende i ringen, og står for det norske championatet så fort hun blir 2 år. 

Vi vil oppdatere utstillingsresultatene for vår og sommer 2018 i etapper fremover. Ligger litt på etterskudd som sagt med hjemmesiden....Vi har jo vært på en del utstillinger i inn-og utland.  Mest spennende var Word Dog Show i Amsterdam i august. Her samles noen av verdens beste coton oppdrettere for å vise frem sine fantastiske coton. Alltid gøy å treffe de de bare har sett på facebook eller hørt om i virkeligheten. Vi hadde noen herlige dager, og jeg er bare super stolt av resultatene til Java og Calista som var med. Resultatene vil man finne under utstilling. 

Jeg vil nok gjøre en nyhetsoppdatering først mot slutten av året.

I mellomtiden ønsker jeg mine følgere en riktig god høst.

 

It's been a long time since I last updated, and a lot has happened. We have been around in the nordics for shows, at WDS in Amsterdam in August and the days just fly. It's hard to find time to update the website between full time job, chronic disease, hectic weekends and 5 dogs in full coat that require care, but hope you can bare with me.

During spring and summer we got 2 new veterans in our kennel, Fancy and Draco. Fancy has already been showed in the veteran ring, and that went very well. We are a bit unsure about Draco whether we will bring him out in the veteran ring or cut his coat. I'm the most fan of keeping them in full coat and his coat is easy to groom, but we'll see.

We have also fought through x-number of reserve CACs in Sweden this spring and summer before we finally got the long-awaited final CAC for Calsitas Swedish champion. We are of course very proud.

36446264_10156613570887664_754331054726184960_n

Calista and her typical teddybear pose

We had the hope of puppies next week, but it turns out that Thalia is not with puppies. Super frustrating and boring, but I've decided to make an investigation on it. She has so many good coton qualities, so it's pity to take her out of breeding without an investigation. We know that timing for last mating was perfect .... There will be an extended blood test next week, and contact with reproduction when she's in heat again next year for blood test, ultrasound and bacterial test. We obviously hope that there is nothing serious and that it can be treated. Therefore, we will not have puppies before spring 2019.

Java has matured to become an beautiful lady. She has been eye and patella checked and is free. She is therefore ready for breeding, but we have to wait until she has been 2 years old. She is also fantastic in the ring and stands for the Norwegian championship as soon as she becomes 2 years old.

33402359_10156525418307664_2526074634206445568_o

Java had some fun

We will update the show results for spring and summer 2018 in stages ahead. I'm a bit behind on t

he website...We have been to a number of exhibitions at home and abroad. Most exciting was the Word Dog Show in Amsterdam in August. Here some of the world's best coton breeders gather together to show their amazing and wonderful coton. Always fun to meet the ones you just seen on facebook or heard of. We had some wonderful days, and I'm just super proud of the results of Java and Calista. The results can be found under  exhibition.

I will probably do a news update only by the end of the year.

In the meantime I wish all my followers a great Autumn. 


Valper/puppies

Dessverre viste UL i går at Thalia etter all sannsynlighet er tom. Det betyr at vi må prøve på nytt ved neste løpetid, og at vi da håper å vente valper sensommer/tidlig høst.

Unfortunately, ultrasound yesterday showed that Thalia is unlikely to be pregnant. This means that we must try again at the next heat and that we will then hope for  puppies late summer / early autumn.

thalia3

 Vår fineste Thalia/our lovely Thalia

 


Velkommen/welcome 2018

Vi har hatt en helt fantastisk høst, og er klare for nye tak i 2018. Flotte resultatert på utstilling, herlige hunder og en morsom tur til verdensutstillingen i Leipzig i Tyskland. Selv om ikke verdensutstillingen bærte noen frukter for oss, var det helt fantastisk å være tilstede og møte så mange hunde glade mennesker på et sted. Det er også gøy å se hunder du bare har sett på bilder, samt snakke med utstillere og oppdrettere du bare sett på facebook. Det var ekstra gøy å se at min gode venninne Saara og hennes flotte hannhund tok verdensvinner tittel i godt selskap. Vi er allerede klar for ny verdensutstilling som neste år er i august i Amsterdam. En flott begivenhet som jeg håper alle hundegale tar seg tid til å besøke. 

fly wds

Java og Fancy klare for boarding/Java and Fancy ready for boarding

Dagen vi kom hjem fra Tyskland var det bare å hive Thalia i bad, for dagen etter bar det til nasjonal utstilling i Letohallen. Thalia stod for det norske championatet, slik at det var ekstra fristende å melde seg på denne utstillingen og forhåpentligvis ha championatet i boks før valper. Det viste seg å være en god avgjørelse, for Thalia ble både BIR og Norsk champion. 

Hele desember gikk vi å ventet på løpetiden til Thalia, og rett før jul kom hun i løp. Hun har blitt parret, og vi krysser fingre for søte små i begynnelsen av mars. Vi vet mer etter ultralyd time 30 januar.

Java fikk sitt første nasjonale CERT og ble BIR på romjulsutstillingen i Letohallen 29 desember bare 11 mnd gammel. Hun utvikler seg kjempe fint, og har en personlighet og energi uten like. 

java 10mnd

Java 10 mnd/months

Noen dager inn i 2018 var det igjen klart for utstilling, og denne gangen i Gøteborg. Både Calista og Java gjør det veldig bra, og vi er igjen så nærme det svenske championatet med Calista. Calista er bare fantastisk, og har vokst seg bedre og bedre med alderen. Vi vil vise henne en del i 2018, og muligens planlegge et kull på henne i 2019 om det passer. 

Fremover blir fokuset forhåpenlig valper fra mars og noen mnd fremover. Vi har planlagt noen utenlansutstillinger til både Sverige, Danmark, Nederland, Finland. 

Vi vil oppdatere her igjen så fort vi har noe nytt om evetuelle Duzett valper fra begynnelsen av mars. 

We have had a fantastic Autumn, and are ready 2018. Great results on shows, lovely dogs and a fun trip to the world dogshow in Leipzig, Germany.Even though the World Exhibition did not bring any luck to us, it was amazing to be present and meet so many happy dog people at one place. It's also fun to see dogs you've just seen photos, as well as talk to exhibitors and breeders you've just seen on facebook.It was extra fun to see that my good friend Saara and her beautiful male dog took the World Winner title in good company.We are already ready for next years world sog show that will be in August in Amsterdam next year.

diablo

Saaras vakre hannhund og Verdensvinner 2017/Saaras beautiful male and World Winner 2017

Thalia was ready for the Norwegian championship the day after we came from Germany, so it was extra tempting to sign up for this exhibition and hopefully have the title before puppies.It proved to be a good decision, because Thalia was both BOB and Norwegian champion.
Throughout December we waited for the heat of Thalia, and just before Christmas she was in heat.She has been mated, and we cross fingers for cute little ones in early March.We will know more after ultrasound hour January 30th.

thalia

Java received its first national CAC and became BOB at the Christmas show in Letohallen on December 29, only 11 months old. She develops great, and has a LOT of personality and energy.

A few days into 2018 it was again ready for show, and this time in Gothenburg.Both Calista and Java are doing very well and we are so close to the Swedish championship with Calista.Calista is just amazing and has grown better and better with age.We will show her a lot in 2018, and maybe plan a litter on her in 2019.

Calista

In 2018 the focus will be hopeful y puppies from March and some months ahead.We have planned some foreign shows in Sweden, Denmark, the Netherlands, Finland.

We will update here again as soon as we have some news about Duzett puppies from the beginning of March.


Update....

Det ble en hektisk, men super sommer i utstillingsringen. Java kun BIR valp plasseringer, og kunne innkassere en BIG 4 på hennes nest siste valpeshow i Drammen i august. Calista har bare gjort det fantastisk. Alltid plassert i beste tispe, og kun BIR/BIM plasseringer i Norge. Kunne ikke vært mere stolt av henne! Thalia har også gjort det bra, og tok hjem stor-certet + CACIB i et møkkavær og gedigent gjørmehøl på NKK Lillehammer. Hun mangler nå bare cert etter hun fyller 2 år for å bli Norsk Champion. Alle resultater finnes under Utstilling/shows.

21150111_10155763839077664_4571129131207160415_n

I disse tider forbereder vi oss til å delta på verdensutstillingen i Leipzig i Tyskland. Det er hele 107 coton til start, og vi gleder oss til å se fine hunder som man ellers kun ser på bilder og å møte andre hundegale. Arrangementet varer fra 08-11 november, men coton skal i ringen den 09 november.

Etter verdensutstilling skal vi delta på Norsk vinner på Lillestrøm helgen etter, og dette tror jeg blir årets siste før vi starter for fullt igjen på nyåret.

Calsita og Thalia har gjort helseundersøkelser i forkant av avl, og alt ser fint ut. Vi venter nå på Thalias løpetid for å se om vi kan få til et Duzett kull i 2018. Vi vil presentere hennes partner innen kort tid. Dette er en kombinasjon vi har forhåpninger til, og planen er at vi skal beholde en hann som skal ut på forvertavtale. 

Vi holder fortsatt på å legge opp dokumenter til helseundersøkelsene til hundene, og har dessverre vært litt treg på dette området. En del dokumenter har jeg kun fysisk, og må gjøres om til digitalt. Vi jobber med saken, og alle dokumenter skal snart være på plass. 

Neste oppdatering vil komme i begynnelsen av desember med resultater fra verdensutstillingen, og kanskje vi kan fortelle om en sukssesfull parring?

 It became a hectic, but super summer in the showring. Java only BOB puppy placements, and could cash in a BIG 4 at her second last puppy show in Drammen in August. Calista has just been amazing. Always placed in best bitch, and only BOB/ BOS placements in Norway. Could not be more proud of her! Thalia has also done well, and took home CAC+ CACIB in bad weather and solid mud hole at NKK Lillehammer. She is now missing only 1 CAC after she is 2 years old to become Norwegian Champion. All results are found under Utstilling/shows.

In these times we are prepareing to attend the World Dog Show(WDS) in Leipzig, Germany. There are a total of 107 cotons entered, and we look forward to seeing nice dogs that you only have seen on pictures and to meet other "crazy dogpeople". The WDS lasts from November 8-11, but coton will be in the ring November 9th.

After the WDS, we will attend Norwegian winner in Lillestrøm the following weekend, and I think this will be the last of the year before we start again in the new year.

Calsita and Thalia have done health tests in advance of breeding, and everything looks nice. We are now waiting for Thalia's heat to see if we can get a Duzett litter in 2018. We will present her partner shortly. This is a combination we have hopes for, and the plan is that we will keep a male.

We are still uploading documents for the health tests of the dogs, and unfortunately I have been a little slow in this area. Some documents I only have physical and they need to be converted to digital. We are working on the matter, and all documents will soon be in place.

Next update will come in early December with results from the World Exhibition, and maybe we can tell about a successful mateing?

21617732_10155836048537664_6670448897838899322_n


Java

Siden jeg oppdaterte sist har det skjedd mye hos oss. Vi har fått et nytt familiemedlem, samt noen champions. Vi stolt presenterer vår nye tispe Petit Casson's Simply The Best som blir kalt Java til daglig. Hun kom til oss i slutten av mai, og har funnet seg godt til rette i flokken. Hun har en spennende stamtavle, og har allerede blitt BIR og BIS valp på sin første utstilling. Hun har et supert temperament, og halen logrer konstant. En sann glede å ha, og tar utfordringer på strak arm. Vi gleder oss til fortsettelsen med denne herligheten! Hun har fått sin egen side, og den finner du her

19225138_10155514745932664_2819486784479077360_n

Vi gleder oss også stort over Calistas norske championat. Hun er en spesiell , og eneste tispe etter Fancy. Hun er av mindre type på coton, men har mange av de riktige rasekarakterene på plass. Nå vil vi jobbe for å få flere championat titler på henne, også får vi se om det blir valper på henne etterhvert. 

18010065_10155340240372664_4664352327296064318_n 17861757_10155302610927664_8959640784625392213_n

Fancys CIB tittel er også bekreftet, og hun kan nå legge til INTERNASJONAL CHAMPION på sin CV. For en flott tispe hun er, og vi vil fortsette å stille henne fremover.

Utstillings resultater finnes her.

19780487_10155595035852664_2330530615387550866_o

Vi ønsker vår følgere en riktig god sommer. 

Since I recently updated, a lot has happened to us. We have got a new family member, as well as some champions. We proudly introduce Petit Casson's Simply The Best, Java on daily basis. She came to us from Denmark at the end of May and has found her place in our family. She has an exciting pedigree and has already been BOB and BIS puppy at her first show. She has a super temper and the tail is constantly wagging. A true pleasure to have! We are looking forward to the future with this girl! She has got her own page, and you can find it here.

19748765_10155575041742664_5769991800930935722_n

We are also so happy for Calista's Norwegian championship. She is a special, and only bitch after Fancy. She is a smaller type coton, but has many of the right breed characters. Now we will continue to get more champion titles on her, and probably puppies in a year or two.

Fancy's CIB title is also confirmed, and she can now add INTERNATIONAL CHAMPION to her resume. What a great bitch she is and we will continue to show her.

Exhibition results are available here.

We wish our followers a really good summer.

original


Asker

Nå begynner vi endelig å komme på plass i det nye huset, og det er bare små detaljer innendørs som skal fikses. Vi flyttet inn i begynnelsen av desember, men som alle som har vært på flyttefot før vet man at det tar sin tid. 

Hundene ser ut til å ha funnet seg godt til rette. Ikke minst har vi økt arealet med 100kvm, men vi har også fått en liten hage. Her har vi pr dags dato en provesorisk løsning for gjerde, men etter påske kommer anleggesgartener for å sette hagen i stand. 

17796313_10155258832477664_1552387040018679738_n

Draco

Siden vi nå fikk være med på å utforme huset, bestemte jeg meg tidlig for at jeg ønsket et vaskerom/hunderom. Jeg har derfor fått satt opp en kum med egen dusjløsning samt investert i en større og bedre føner. Gullverdt når man har noen pelser å vaske og stelle. 

I denne perioden har vi fått også skviset inn noen utstillinger. Thalia fikk sitt første norske cert på utstilling i mars, og senere den måneden i Riga Latvia fikk Fancy Latvisk cert og sitt siste trengte CACIB for C.I.B (Internasjonal champion). Jeg er fantastisk glad for det. Vi venter på bekreftelsen fra F.C.I for internasjonalt championat.  Mer om utstillingene og resultater finner dere her. 

17389061_10155209886917664_2797650368533160522_o

Riga

Vi har også DNA testet Calista for alle 6 DNA testene som finnes for Coton, og hun ble funnet fri på alle testene. Hun ble også øyelyst i februar, og alle resultater finner dere under hennes side. Vi titter litt etter egnet hannhund for Calista, men vil avvente valper litt til på henne. Hun har nå blitt over 2 år, og står for det norske championatet.

Jeg har opprettet egene helseseksjoner under hver av hundene. Etterhvert vil det også være mulighet for å søke opp dokumentene til helsetestene. 

Vi planlegger valper på Thalia vår/sommer 2018 forutsatt at patella test og øyelysning er ok. Testene vil utføres etter sommeren.Hun er fri på alle DNA test igjennom sine foreldre. Vi har noen hannhunder i kikkerten, men det er ikke avklart hvilken. Thalia er importert fra Kennel Miguiris i Spania. Kommer fra et kull på 6 valper. Kraftig tispe, solid benbygning, knall sort pigment og tykk pels med god kvalitet. Thalia er veldig utadvendt, og en fin hund å jobbe med. Ta kontakt dersom du er interessert i å vite mer. 

Vi ønsker alle våre følgere en riktig god påske.

 

We are now finally coming into place in the new house, and there are only small details indoors to be fixed. 

The dogs seem to have found peace with the new house. We have increased the area of ​​100sqm, but we've also got a small garden that we will finish after Easter.

Since we now had a say in designing the house, I decided early on that I wanted a laundry / dog room. I have therefore set up a sink with a separate shower solution and invested in a bigger and better dryer. So nice to have when you have some furs to bath and groom.

17629742_10155237823012664_7373894940152486353_n

Calista

During this period we have also squeezed in some shows. Thalia got her first Norwegian CAC in March, and later that month in Riga Latvia Fancy got Latvian CAC and her last needed CACIB for C.I.B (International champion). I'm so so happy. We are waiting for confirmation from F.C.I for international champion. More about the shows and results can be found here.

17156274_10155176085487664_8363249896762809248_n

Muguiris Thalia

We have also DNA tested Calista for all 6 DNA tests conducted for Coton, and she was found to be free of all the tests. She was also eye checked in February, and all results can be found on her side. We are looking for a suitable male for Calista, but we will wait a little bit longer with puppies on her. She is now over two years, and can be Norwegian champion on her next show.

I have created own health sections under each of the dogs. Further on it will also be possible to search for documents related to the health tests.

We plan puppies on Thalia Spring/Summer 2018 assuming patella test and eye check is ok. The tests will be done after summer. She is free on all 6 DNA tests through her parents. We have some males for her on the radar, but it is not clear which one we will use. Thalia is imported from Kennel Miguiris in Spain. She is coming from a litter of six puppies. Powerful bitch, solid bone structure, bright black pigment and thick coat of good quality. Very outgoing and funny to work with. Please feel free to contact me if you are interested.

12309425_10153308460470975_202431382_n

Thalia as puppy

We wish all our followers a wonderful Easter.


On the move...

Nå er det virkelig en stund siden jeg har oppdatert nyhetssiden. Det har ikke skjedd noen store begivenheter, men som det kommer frem av overskriften flytter kennelen på seg til Asker rundt november/desember mnd. Vi gleder oss veldig til å få litt større plass og ikke minst en liten hageflekk. Større plass betyr også at det er stor mulighet for at det kommer inn en ny hund i flokken. Flytting er en hektisk periode, og midt opp i det skal vi også få inn noen utstillinger i både Danmark, Norge og Sverige på tampen av året. Dette vil nok gå noe utover hjemmesiden, og antar at neste oppdatering vil være februar/mars mnd. 

Calista har siden sist innlegg blitt patellaundersøkt med resultat 0/0. Vi planlegger å gjennomføre flere gentester på Calista og Thalia enn det vi har gjort tidligere før avl. Resultatene vil oppdateres på deres sider fortløpende. 

13533227_10154377355072664_5268891671645130100_n

Videre var vi i sommer på en del utstillinger i Sverige, og Calista fikk sitt første store cert og CACIB på NKK utstillingen i Lillehammer i August. Alle resultater med bilder ligger under UTSTILLING/SHOWS.

Draco ble også pappa igjen til 4 flotte valper hos Kennel Cotonborealis i Nordland. Mor til valpene er Spinning Dixi, og vi gleder oss til å følge de i ringen. 

13866807_989789074422717_212769433_n

Ønsker alle Duzett venner og følgere en riktig god høst!

It's been a while since I've written here. There have been no major events, but as you read from the headline our kennel is on the move to Asker during November/December. Asker is a little city 20 minutes outside Oslo. We're very excited to move to little more space and get a small garden plot too. More space also means that there is great possibility that a new dog will enter our family. Moving is a hectic period, and right up to it we will also enter some shows in Denmark, Norway and Sweden at the end of the year. I assume that the next update of the homepage will be in February / March month.

14448868_10154643003192664_3412353006643249994_n

Calista has during last posts had a patellatest with result 0/0. We plan to do more genetic tests on Calista and Thalia than we have done previously before breeding. Results will be updated on their pages consecutively.

During the summer we had few shows in Sweden, and Calista got his first major CAC and CACIB on NKK show at Lillehammer in August. You can find all resulta and photos in EXHIBITION / SHOWS.

Draco was also dad again to 4 beautiful puppies at Kennel Cotonborealis in Nordland. Mother of puppies is Spinning Dixi, and we look forward to follow some of them in the showring. 

We wish all Duzett friends and followers a nice Autumn!

autumn-02


Nytt år, nye muligheter

Da er vi allerede i mars, og våren nærmer seg med storm skritt. Det har skjedd litt de første 3 mnd av året. 

Calista og Nimbus stilte for første gang som juniorer i slutten av januar. Nimbus fikk exc lørdag og vg søndag, og Calista som kun stilte søndag ble BIM og fikk sitt første cert med strålende kritikk fra dommer Frode Jevne. Kritikken hennes kan leses under Utstilling/shows. Calista og Nimbus sin far, Frodo, ble BIR søndagen.

2016-01-23 18.50.25-22016-01-23 18.39.24

Etter at Mina dro flyttet Daisy til forvertfamilien sin for godt. Jeg vet de har savnet henne enormt når hun har vært hos oss, og at hun har det helt strålende der og får all oppmerksomhet. Vi holder god kontakt med de. 

Vi har også vært å hilst på Mina som var 1 av de 4 valpene som overlevde. Hun vokser og trives, og er veldig fin

For en uke siden kunne vi ønske velkommen vårt nye familiemedlem og show tispe, Muguiris Thalia. Vi hentet henne i Madrid, og har funnet seg til rette i flokke. Hun og Calista fant selvfølgelig tonen umiddelbart, og det er full fart i mange timer. Vi gleder oss veldig over det nye tilskuddet. Hun er godt bygget, flott pigment, gode vinkler og en enorm pels. Vi ser virkelig frem til å ta henne ut i ringen  Hun har fått sin egen side under Våre hunder/our dogs.

12718064_10154069124602664_661449091619360223_n12802999_10154069124497664_8181994964388846252_n

Vi har en hektisk vår og sommer frem for oss med mange utstillinger planlagt. Dessverre vil vi ikke ha valper på en stund grunnet alderen på tispene våres. Jeg anbefaler at de som er interessert i valp tar kontakt med valpeformidler i Bolcot(raseklubben), og IKKE kjøp valp fra useriøse oppdrettere og via finn.no så fremst dette i er godkjent oppdretter i Bolcot. Da kan du ende med å kjøpe katta i sekken. 

We are already in March and spring approaching fast. It happened a little during the first 3 months of the year.

Calista and Nimbus entered for the first time as juniors in late January. Nimbus got exc Saturday and vg Sunday and Calista who was entered Sunday got BOS and her first CAC with super judgereport from judge Frode Jevne. Calistas judgereport can be read under Utstilling/shows. Calista and Nimbus father, Frodo, BOB Sunday.

2016-01-23 17.31.122016-01-23 18.16.16

After Mina went moved Daisy to a new family for good. I know they have missed her tremendously when she has been with us, and she's absolutely brilliant there and get all the attention. We keep close contact with them.

We have also visited Mina who was 1 of the 4 pups that survived. She grows and thrives and is very nice

A week ago we were able to welcome our new family member and show female, Muguiris Thalia. We picked her up in Madrid, and has settled well in one week. She and Calista found the tone immediately, and it is full speed for many hours. We are extremely pleased with the new addition. She has a strong body, great pigment, good angles and an enormous coat. We really look forward to bring her out in the showring. She has got her own page under Our dogs / our dogs.

We have a hectic spring and summer with many shows planned. Unfortunately we will not have puppies for a while due to the age of our females. 


GOD JUL :)

Dessverre fikk vi oppleve den absolutte verste siden med å være oppdretter. Vi mistet 3 av 4 valper under fødselen til Daisy 28 oktober. Hva som skjedde er uvisst, men 2 var dødfødt og den siste måtte tas med keisersnitt, men det var dessverre for sent for den vakre tispen. Alle var fulstendig utviklet, og jeg kunne ikke se noen feil med dem. Jeg har bebreidet meg, og stilt meg mange spørsmål om hva jeg kunne gjort annerledes. Noen ganger er det vel naturens gang? 

2015-12-15 21.59.362015-12-05 15.49.58

Heldigvis kom det til verden mellom de dødfødte hannene en vakker og sterk tispe. Hun har igjennom alle ukene (nå 7 uker) utviklet seg kjempe fint. Hun har fått stamtavle navnet Duzetts Dangerously In Love, og vi er super glade for denne gledessperederen. I romjulen flytter hun til sin nye mamma her i Oslo. Hun har blitt veldig spesiell, og jeg er glad for at hun blir i byen. 

Vi er utrolig glade for at Fancy igjen tok en Norsk Vinner tittel på Hamar i oktober. Vi har også vært på en del utstillinger i november, og ikke mist Nordisk Vinner i Stockholm i desember. Mer om resultater under utstilling/shows. 

2015-10-16 18.37.20-22015-10-16 18.32.49

Neste år planlegger vi flere turer på utstillinger i inn-og utland, og ikke minst vil en liten hemmelighet bli avslørt tidlig vår. 

Vi ønsker alle våre venner, besøkende og følgere en riktig god jul og et godt nytt år!

merry-christmas

Unfortunately we did experience the absolute worst side of being a breeder. We lost 3 of 4 puppies during Daisys birth 28 October. What happened is unclear, but two were stillborn and the last had to be taken by section, but it was unfortunately too late for the beautiful female. Everyone was fully developed, and I could not see any fault with them. I have reproached me a lot, and asked me many questions about what I could have done differently. Sometimes it is the nature?

Luckily we got one beautiful and strong female. She has during all weeks (now 7 weeks) developed wonderfully. She's got pedigree name Duzetts Dangerously In Love, and we are super excited for this funny girl. She will move to her new mom here in Oslo during Christmas. She is very special, and I am glad that she is in town.

We are very happy that Fancy got a new and third Norwegian Winner title in October. We went to a few shows in November, and Nordic Winner in Stockholm in December. More results under exhibition / shows.

2015-10-16 18.05.102015-10-16 18.11.45

It's all about love and affection. Draco Jarbo @ Norwegian Winner 2015

Next year we plan more trips on shows at home and abroad, and a little secret will be revealed early spring.

We wish all our friends, visitors and followers a Merry Christmas and a Happy New Year!

Take care 

 


Valper/puppies!

Vi venter valper i slutten av oktober etter NO CH Mizoras Bel Amour Daisy og SE CH Arc-De-Triomphe Des Fleurs d'Aloès aka Trulle. Daisy blir 7 år i desember og Trulle er 10 år og begge er i beste kondisjon. Begge er patellasjekket og øyelyst uten anmerkninger og CMR2 fri. Daisy er også HD røntget med HD A. De vil være leveringsklare romjul/nyttår.

trulletruuuullllllllllllllllllllllllleTrulle 9 mån 001

Beautiful Arc-De-Triomphe Des Fleurs d'Aloès

We expect puppies in the end of October after NO CH Mizoras Bel Amour Daisy and SE CH Arc-De-Triomphe Des Fleurs d'Aloès aka Trulle. Daisy will turn 7 years in December and Trulle is 10 years, and both are in excellent health. Both are patella- and eyechecked without remarks and CMR2 free. Daisy is also HD x-rayed with HD A. They will be ready to leave in christmas/new year.

 

 


Oppdatering - EDS 2015 Oslo

Nå er det jammen på tide at jeg oppdaterer!

2015 startet med løpetid på Fancy rett over nyttår, og resultatet ble 2 vakre valper født ved keisersnitt 8 mars. I og med at dette var Fancys 2 keisersnitt er det ikke anbefalt å avle på henne videre noe vi velger å følge. Jeg elsker Fancy og hennes type, både av utseende og personlighet, og valgte derfor å beholde tispen(Calista) i kullet. Hannen (Nimbus) i kullet flyttet til Julie, James, Vilde og sin halvbror Balder. Jeg kunne ikke bedt om et flottere hjem!

2015-04-18 17.10.41-1

Begge utvikler seg så flott, og har allerede vist seg frem på utstilling. Calista har vært utstilt 2 ganger, og blitt BIR og BIM. Nimbus har vært utstilt 1 gang, og ble 2 beste hannvalp. Jeg gleder meg til fortsettelsen, og tror de begge har en flott fremtid i utstilligsringen.

2015-04-18 17.09.192015-04-18 17.10.37

Det var rolig på utstillingsfronten i slutten av 2014 og i begynnelsen av 2015. Vi stilte kun på Norsk Vinner i november 2014 hvor Fancy ble 2 beste tispe og Draco 4 beste hanne. 

Utstillingsesongen 2015 begynte vi i Ransäter i Sverige i slutten av juli. Håpet var å ta den internasjonale tittelen til Fancy og det svenske championatet til Draco, men slik gikk det ikke.Det gikk heller dårlig! Vi gir ikke opp av den grunn, og det er planlagt en tur til svenska bror mot slutten av 2015.

I august tok vi turen til Råde. Det var tid for Calistas debut i utstillingsringen, og det gikk over all forventning i forhold til treningsmengde. Hun ble BIR valp med en flott kritikk, og var veldig fornøyd med premien! Jeg tok også med meg Fancy til denne utstillingen, og hun ble BIM.

2015-08-08 14.59.25-22015-08-08 14.54.04

Euro Dog Show (EDS) 2015 Oslo kommer til å være dette årets største begivenhet for oss. Det var utrolig hyggelig å møte mange av europas utstillere og oppdrettere som man bare har sett bilder av på facebook eller en hjemmeside. Fancy ble nr 3 i sin klasse og Draco nummer 4 noe jeg er fornøyd med i det selskapet. 

Dagen etter EDS ble rasespesialen avholdt for coton, bolognese og i samarbeid med malteser. Jeg hadde premie-og katalogansvar til denne utstillingen, og det var mye å ordne i forkant. Heldigvis ble arrangementet vellykket. Her stilte jeg Calsita som ble BIM valp. Jeg hadde også den glede av å vise Calistas vakre pappe til 2 beste hannhund i godt selskap.

2015-09-04 17.45.252015-09-04 17.51.04

Flotte pappen til Calista og Nimbus - Mi Toi's Tom Sawyer aka Frodo

Fremover vil fokus være på Calista og Nimus i ringen. De voksne vil delta på tittelutstillinger og på utstillinger i utlandet.

2015-08-29 17.37.52

Duzetts Calista!

Resultatet fra alle utstillingene finner du her.

 

Time for an update!

2015 started with Fancys heat straight over New Year, and the result was 2 beautiful puppies born by caesarean section on March 8. Given that this was Fancys 2 caesarean section is not recommended to breed her. I love Fancy and her type, both in appearance and personality, and therefore I chose to keep the female (Calista) in the litter. The male (Nimbus) in the litter moved to Julie, James, Vilde and his half brother Balder. I could not have asked for a more wonderful home!

2015-04-12 22.53.062015-04-12 22.46.01 (2)

Both develops so nice! Calista has been showed 2 times and become BOB and BOS. Nimbus has been showed 1 time, and became 2. best male puppy. I look forward to the continuation, and think they both have a great future in the ring.

FullSizeRender (2)

Duzetts Capilon aka Nimbus ready for the ring!

We didn't enter so many shows in late 2014 and early 2015. We enteres only Norwegian winner in November 2014 where Fancy was 2. best bitch and Draco 4. best male.

Show season 2015 started in Ransäter in Sweden in late July. The hope was to take the international title for Fancy and the Swedish championship for Draco, but that did not happend.There went rather badly! We don't give up, and it is planned a trip to Swedish in the end of 2015.

It was time for Calistas show debut in August, and it exceeded all expectations in relation to the amount of exercise. She was BOB with a great judge report, and Calista was very pleased with the prize! I also showed Fancy at this show, and she was BOS.

FullSizeRender (4)2015-08-08 14.53.04

Euro Dog Show (EDS) 2015 Oslo is going to be this year's biggest event for us. It was incredibly nice to meet many of Europe's exhibitors and breeders who you only have seen on facebook or a website. Fancy was number 3 in championclass and Draco number 4 in championclass, something I'm happy with.

The day after EDS was Speciality held for coton, bolognese and in cooperation with maltese. I had gifts and catalog responsibility for this exhibition, and it was a lot to arrange in advance. Fortunately, the event was successful. I showed Calsita, and she was BOS puppy. I also had the pleasure of showing Calista beautiful father and he was 2. best male.

2015-09-04 17.24.02

Going forward the focus will be on Calista and Nimus in the ring. The adults will attend titleshows and in shoes abroad.

You can find show results here.

FullSizeRender (7)

Duzett brothers! - Duzetts Capilon 6 months and Duzetts Be Cool 2 years


Oppdatering vår og sommer

Det er en evighet siden jeg har kommet med noen oppdateringer..

Når det gjelder utstillinger velger vi å fokusere på de store internasjonale utstillingene og utstillinger i utlandet fremover. Fancy og jeg dro til Estland i april for å delta på den internasjonale utstillingen Tallinn Winner 2014. Turen var ikke forgjeves, og vi kom hjem med CACIB og ny champion tittel. På utstillingen var vi så heldig å få treffe på Fancys sønn som bor i Finland, Duzetts Brillian Touch"Pepe". Så gøy å treffe på avkom. Han ble 2 beste hanne, fikk junior cert og ble dermed Estisk Junior Champion. En hyggelig reise med god venner fra Finland, og min kjære reisevenn Yvonne Rannestad(har Bolognese).

reise

Snille hunder på reise! 

Videre har vi øyelyst Fancy og Draco. Draco ble øyelyst uten anmerkninger, men Fancy ble øyelyst med anmerkning på noen få øyehår. Dette plager henne ikke i hverdagen, og i videre avl bør hun etter vetrinæres råd parres med en hanne som er fri. Dette er selvsagt noe vi følger opp. 

Draco

Fancy ble parret med Symphony's Universial Soldier i begynnelsen av juni, men ultralyd i begynnelsen av juli viste at hun var tom denne gangen. Vi gjentar denne parringen ved neste løpetid (ila desember). Daisy har kommet i løp nå i august, og skulle egentlig parres. Dessverre er ikke øyelysninger på plass, og en evt valpefødsel i oktober er ikke optimalt i forhold til min jobbsituasjon. Derfor utstettes også denne parringen til 2015. 

 

There is a while since I've made ​​any updates..

 
When it comes to exhibitions, we choose to focus on the major international shows and shows abroad to come. Fancy and I went to Estonia in April to attend the international show Tallinn Winner 2014. The trip was not in vain, and we came home with CACIB and new champion title. At the show we were lucky enough to meet one of Fancys sons who lives in Finland, Duzetts Brillian Touch "Pepe". So fun to meet the offspring. He was 2nd best male, got junior cert and became Estonian Junior Champion. A nice trip with good friends from Finland, and my dear travelfriend Yvonne Rannestad (Bolognese).

fancy

We have eyetested Fancy and Draco. Draco had his eyes checked without remarks, but Fancy was eye checked with remark on few eyehair. This bothers her not in everyday life, and she should be mated with a male that is free in further breeding.This is vet advice, and obviously something we follow up.

Fancy was mated with Symphony's Universial Soldier in early June, but ultrasound in early July showed that she was empty this time. We will repeat this mating at the next heat (December 2014). Daisy is in heat now, and was supposed to be mated. Unfortunately eye check wasn't done , and a possible puppy birth in October is not optimal in relation to my job situation. Therefore this mateing will happen first in Spring 2015.

 

 


Norsk Vinner-13 og oppsummering 2013

Nå er det lenge siden vi har oppdatert. Det har skjedd utrolig mye ila høsten, og vi har flyttet til en ny bolig i Oslo. 

Det har vært noen utstilliger fra august til desember. I august deltok Daisy og Draco på NKK internasjonal utstilling og Crufs kvalifisering. Hundene var flinke, men det ble ikke helt de store plasseringene. Fancy hadde pause da kroppen og pelsen ikke var helt på topp etter valpene i sommer.

I november var det Norsk vinner i Lillestrøm, og showjenta Fancy var klar for ringen igjen. Hun klatret helt til topps, og forsvarte tittelen fra 2012. Hun er bare helt FANTASTISK! Draco gjorde det greit.

I slutten av desember debuterte Balder (Duzetts Be Cool) i ringen, og han gjorde det kjempe bra. Veldig flink, og ble best i rasen. Hans bror Pepe (Duzetts Brillian Touch) som bor i Finland skal ha sin debut i ringen nå i januar. Blir så spennende. Begge valpene utvikler seg veldig flott, og har mye etter mor både i utseende og personlighet. BIG kissers!

Resultatene og krtikkene ligger under Utstilling/shows

Året 2013 var riktig bra for oss. Det startet med at Draco var plassert i gruppe 9 på utstilling, flotte resultater på hundene i ringen, CACIB på Draco i Sverige, fantastisk herlige valper, hyggelige stunder med hundevenner og Fancy som Norsk Vinner 2013. Jeg er veldig fornøyd.

Draco mangler nå et CACIB for å bli internasjonal champion, og det må vi prøve å sette oss som mål som å oppnå.

Vi vil ta en pause fra utstillinger våren 2014, men kommer tilbake ila sommeren og høsten. Vi vil selvsagt oppdatere med resultater fra utstilling der Pepe og Balder har deltatt, og andre viktige hendelser. 

image (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duzetts Be Cool "Balder" 7 måneder/months

It's been a while since we updated. Happend a lot during fall, and we have moved to a new place in Oslo. 

Some shows from August to December. Daisy and Draco participated on NKK international dogshow and Crufs qualification in August, but no big achievements. Fancy had a break, because her body and coat wasn't ready after the puppies.

In November my showgirl Fancy was ready for the ring again, and she went all the way to the top and defend her title from 2012. NORWEGIAN WINNER 2013!!!! What a girl, and I'm so proud of her. Draco did okey.

Duzetts Be Cool  "Balder" participated on his first show 7 months old in the end of December, and he did so well. BOB puppy! His brother Pepe living in Finland will be participating on his first show now in January, and I'm so excited. They are developing so well. They have both a lot from their mother, in personality and looks. BIG kissers!

Results and judge reports under Utstilling/show.

2013 was a great year for us! Started with Dracos placement in group 9 on national show, great results on shows, Draco got CACIB in Sweden, lovely puppies, great times with friends and NORWEGIAN WINNER 2013. I'm very pleased. 

Draco just needs one more CACIB to became international champion, and that should be our goal for next year. 

We will take a break from shows spring 2014, but will be back during summer and autum. We will update our homepage with show results from our puppies, and other importent events. 


SOMMER/SUMMER 2013

For en flott sommer det har vært, og 8 uker har flydd. Be Cool flyttet til sitt nye hjem når han var 8 uker, og er familiens lille sjarmtroll. Neste uke flyr jeg med Brilliant Touch til sitt nye hjem. Han skal deleies av 2 oppdrettere, og jeg er utrolig spent. Begge vil bli å se i utstillingsringen.

IMG_1478 
Jeg er bare utrolig fornøyd med denne kombinasjonen, både  i personlighet og utseende. Uredde, nysgjerrige, gode fronter, kropper og ikke minst pels! Veldig spent på den videre utviklingen dems.

DSC_0521

Den kjedelige delen av sommeren var den tårevåte avskjeden med Dina. Jeg fant en perfekt familie på Sørlandet, og etter oppdateringer fra ny eier har hun det som plommen i egget og de er virkelig takknemelige for henne. Jeg ser nå at dette var det rette for henne, og hun vil alltid ha en plass i mitt hjerte 

Utover høsten vil vi delta på noen utstillinger i Norge og Sverige, og ikke minst trene Be Cool for utstillinger.

What a lovely summer we had, and 8 weeks just flies. Be Cool moved when he was 8 weeks, and charms his family. I'll fly with Brilliant Touch to his new owners next week. He'll be co-owned between 2 breeders, and I'm very excited. Both will be show dogs.

I'm really happy with this combination in personality and looks. Fearless, curious, good front, body and coat! Very excited about their development. 

I found a new perfect family for Dina, and it was a sad goodbye for me. She lives with a family in the southern part of Norway, and really loves to run on the beaches. She will always have a special place in my heart

We will participate in some shows this autum, and do dogshow training with Be Cool. 

DSC_0409

"Best daddy in the world !!!"